*** வருகைத்தந்துள்ள வாசகர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இவ்வலைப்பூ ***

புதியவர்களுக்கு ஒரு செய்தி

நீங்கள் இணைய பக்கத்துக்கு புதியவரா ! கூகிள் தேடுபொறி தருகின்ற அனைத்து வசதியையும் பயன்படுத்த ஒரே ஒரு பக்கத்துக்கு சென்றால் போதும் அதுதான் www.soople.com . இந்த பக்கத்தில் கூகுளில் தேட கூடிய அனைத்து விதமான வசதியும் இங்கு உள்ளது.இதனை நாம் எளிதாக பயன்படுத்தலாம்.
இங்கு,  Search in latest news US , Search in multiple sites at once, Search within one site,
Definitions, Search scholarly papers, Search for stocks, search by number,Look who's linking to your site, Phonebook (US), Search for sites that relate to, Search in language/country,Search the full text of books. போன்ற இன்னும் பல வசதிகள் soople பக்கத்தில் உள்ளது.