*** வருகைத்தந்துள்ள வாசகர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இவ்வலைப்பூ ***

நாம் இயங்குதளம் நிறுவதுர்க்கு முன்னால் :

இயங்குதளம் நிறுவுவது முன் எப்போழுதும் கடைப்படிக்க வேண்டிய வலிமுறைகள்:

பேக் அப்:(BACKUP FOR ENTIRE HARD DISK):
நாம்  இயங்குதளம் நிறுவும்போது நமக்கு தெரியாமல் சிறு தவறு ஏற்ப்படலாம்.அப்போழுது நாம் வைத்து உள்ள தகவல்கள் இழக்க நேரிடும்.

அதனால் HARDDISK முழுவதும் BACKUP எடுத்துக்கொள்ளவும்.

LAPTOP ஆக இருந்தால் அதில் CHARGE முழுவதும் ஏற்றிக்கொள்ளவும்.

நம்முடைய PC அல்லது LAPTOP பற்றிய விவரங்கள்நம்முடைய PC அல்லது LAPTOP HARD DISK இல் - C: ,D: ,E: ,F: இருப்பதாக வைத்துக் கொள்ளவும்:

"நாம் DOUBLE BOOTING செய்யப்போவதாக நிணைத்துக் கொள்ளவும்.WINDOWS C:(சி:) னில் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்."நாம் இயங்குதளம் E: இல் நிறுவப் போவதாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.


இப்போழுது நிங்கள் இயங்குதளம் INSTALLATION க்கு தயாராகி கொள்ளுங்கள்.