*** வருகைத்தந்துள்ள வாசகர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இவ்வலைப்பூ ***

இயங்குதளம் எப்படி கணினியில் BOOT ஆகுகிறது .

 நாம் கணினியை ON செய்யும் பொழுது,
             BIOS ஆனது முதலில் BOOT DEVICE யை CHECK செய்யும்.அது  இயங்குதளம்  எந்த DEVICE  உள்ளது  என்று பார்க்கும் அது HARDDISK ஆக இருந்தால் HARDDISK கில்உள்ள முதலில் SECTOR ரில் MASTER BOOT RECORD (MBR) உள்ள இயங்குதளத்தின் BOOT LOADER ரை RAM வில் நிறுவிட்டு BIOS நிங்கிவிடும்.
அதன் பிறகு RAM ஆனது  BOOT LOADER ரை  இயக்கும் பொழுது HARDDISK வில் உள்ள இயங்குதளம் LOAD ஆக ஆரம்பிக்கும் .
பிறகு இயங்குதளத்தில் USERNAME மற்றும் PASSWORD கேட்கும் .

No comments: