*** வருகைத்தந்துள்ள வாசகர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இவ்வலைப்பூ ***

உபுண்டு டெர்மினலில் கட்டளைகளை கையாளுவது எப்படி ?


நீங்கள் லினக்ஸ் பயனாளராக இருந்தால் இது உங்களுக்கு இது பயன்படும். டெர்மினலில் கட்டைகளை SHORTCUT முறையில் பயன் படுத்துவது பற்றி பார்ப்போம்.
முதலில் டெர்மினலுக்கு எப்படி HOT KEY  உருவாக்குவது பற்றி பார்ப்போம்.
System Preferences---->(Click) Keyboard Shortcuts tool. --------> "Launch a terminal என்ற பகுதிக்கு சென்று New Shortcut option என்று Display செய்யும்.அதில் உங்களுக்கு பிடித்த HOT KEY கொடுக்கவும்.(e.g CTRL + H) .பின் அந்த விண்டோவை CLOSE செய்துவிடு CTRL+H என்று கொடுத்தாலே டெர்மினல் ஓபன் ஆகும்.
இப்பொழுது COMMAND SHORTCUT டை பார்போம்.
 • ALT-R:  Undo all changes made to a command line.
 • ALT+CTRL+E: Expand a command line.
 • CTRL+R: Incremental search of history.
 • ALT+P: Non-incremental search of history.
 • CTRL+A: Move at the beginning of the line.
 • CTRL+E: Move to the end of the line.
 • CTRL+U: Delete items from the cursor position to the beginning of the line.
 • CTRL+K Delete items from the cursor position to the end of the line.
 • CTRL+W: Delete items from the cursor position to the start of the word.
 • CTRL+Y: Paste text from the clipboard.
 • CTRL+L: Clear the screen.Only the selected line will be displayed
 • !!: Execute the last command in history
 • !xxx: Run the last command in history starting with xxx (replace x with the command of your choice)
 • !n: Execute the nth command in history 
 இதனை பயன்படுத்தினால் நேரமும்,வேகமாவும் நம்முடைய குறையும். 
 

2 comments:

Anonymous said...

லினக்சுக்கு புதிதாக வருபவர்களுக்கு இந்த பதிவு உதவியாக இருக்கும்.

நன்றி.

MANIKANDAN said...

லினக்சுக்கு புதிதாக வருபவர்களுக்கு இந்த பதிவு உதவியாக இருக்கும். //said

நன்றி சார்