*** வருகைத்தந்துள்ள வாசகர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இவ்வலைப்பூ ***

உபுண்டுவில் இணையம் வேகத்தை அதிகரிக்க

 

இணையம் வேகத்தை அதிகரிக்க  உபுண்டு வில் , ஒரு கோப்பினை சிறு மாற்றம் செய்தால் போதும் முந்தயவிட ஓரளவுக்கு  வேகத்தை காணலாம்.
Terminal னை open செய்து பின் அதில் 
sudo gedit /etc/nsswitch.conf
                  அல்லது  
sudo nano /etc/nsswitch.conf 

 Type செய்து nsswitch.conf என்ற கோப்புனை open செய்த பின்

அதில்


hosts:          files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns mdns4

என்ற வரியை கண்டுப்பிடித்து அதன் கிழ்

hosts:          files dns

என்ற புதிய வரியை இணைக்க வேண்டும்.அதன் பின் கோப்பினை  சேமித்துக் கொண்டு வெளியேறவும். 
 

No comments: