*** வருகைத்தந்துள்ள வாசகர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இவ்வலைப்பூ ***

உபுண்டு வில் Oracle தரவுத்தளத்தை நிறுவதுக்கான வழிமுறைகள்

Oracle தரவுத்தளத்தை உபுண்டு வில் மிக எளியமுறையில் நிறுவலாம். நாம் பார்க்க போகும் வழி முறை மாணவர்கள் பயன்பாட்டுக்கு மட்டும் போதும் மானது. Oracle server னை Original ஆக நிறுவ வேண்டுமென்றால் Cluster முறையில் Oracle குறுவட்டு மூலமாக
நிறுவலாம்.

இவ் வழிமுறையை  அனைத்து Debian சார்ந்த இயங்குதளத்தில் பயன்படுத்தலாம்.

Step 1:

Terminal ல்  பின் வரும் கட்டளையை கொடுக்கவும்.
sudo vi /etc/apt/sources.list
 
   
deb http://oss.oracle.com/debian unstable main non-free
wget http://oss.oracle.com/el4/RPM-GPG-KEY-oracle -O- | sudo apt-key add -  

Step 2:
sudo apt-get update

Step 3:
sudo apt-get install oracle-xe
  

Output:

Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-headers-2.6.20-15-generic linux-headers-2.6.20-15
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following extra packages will be installed:
  libaio
The following NEW packages will be installed:
  libaio oracle-xe
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 221MB/221MB of archives.
After unpacking 405MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Get:1 http://oss.oracle.com unstable/non-free oracle-xe 10.2.0.1-1.1 [221MB]
....
....
 Post-install configuration

Step 4:

sudo /etc/init.d/oracle-xe configure


Output: 

Oracle Database 10g Express Edition Configuration ------------------------------------------------- This will configure on-boot properties of Oracle Database 10g Express Edition. The following questions will determine whether the database should be starting upon system boot, the ports it will use, and the passwords that will be used for database accounts. Press to accept the defaults. Ctrl-C will abort. Specify the HTTP port that will be used for Oracle Application Express [8080]: [Enter key] 
Specify a port that will be used for the database listener [1521]:[Enter key] 
Specify a password to be used for database accounts. Note that the same password will be used for SYS and SYSTEM. Oracle recommends the use of different passwords for each database account. 
This can be done after initial configuration:secret 
Confirm the password:secret Do you want Oracle Database 10g Express Edition to be started on boot (y/n) [y]:y 
Starting Oracle Net Listener...Done Configuring Database...Done Starting Oracle Database 10g Express Edition Instance...Done Installation Completed Successfully. To access the Database Home Page go to "http://127.0.0.1:8080/apex"
 
Oracle னை உபுண்டு வில் நிறுவிய பிறகு,


 

No comments: