*** வருகைத்தந்துள்ள வாசகர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இவ்வலைப்பூ ***

நாம் இயங்குதளம் நிறுவதுர்க்கு முன்னால் :

இயங்குதளம் நிறுவுவது முன் எப்போழுதும் கடைப்படிக்க வேண்டிய வலிமுறைகள்:

பேக் அப்:(BACKUP FOR ENTIRE HARD DISK):
நாம்  இயங்குதளம் நிறுவும்போது நமக்கு தெரியாமல் சிறு தவறு ஏற்ப்படலாம்.அப்போழுது நாம் வைத்து உள்ள தகவல்கள் இழக்க நேரிடும்.

அதனால் HARDDISK முழுவதும் BACKUP எடுத்துக்கொள்ளவும்.

LAPTOP ஆக இருந்தால் அதில் CHARGE முழுவதும் ஏற்றிக்கொள்ளவும்.

நம்முடைய PC அல்லது LAPTOP பற்றிய விவரங்கள்நம்முடைய PC அல்லது LAPTOP HARD DISK இல் - C: ,D: ,E: ,F: இருப்பதாக வைத்துக் கொள்ளவும்:

"நாம் DOUBLE BOOTING செய்யப்போவதாக நிணைத்துக் கொள்ளவும்.WINDOWS C:(சி:) னில் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்."நாம் இயங்குதளம் E: இல் நிறுவப் போவதாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.


இப்போழுது நிங்கள் இயங்குதளம் INSTALLATION க்கு தயாராகி கொள்ளுங்கள்.

விண்டோஸ் க்கும் ,லினக்ஸ் க்கும் இடைய வாக்குவாதம் !

விண்டோஸ் : HAI லினக்ஸ் எப்படி இருக்க ?
லினக்ஸ் : நல்லா இருக்கேன்!
விண்டோஸ் : WINDOWS 7  -னு   எப்படி இருக்கு.நீ அத பாத்தியா இன்னு  இல்லையா ?
லினக்ஸ் :நான்னு நல்லா தான் பார்த்தேன் பழைய வண்டிய க்கு PAINT அடுச்சு இருக்க போல.இத பார்த்துடுத்தண்டா ஏம்மாறுந்து போறாங்க.


இயங்குதளம் எப்படி கணினியில் BOOT ஆகுகிறது .

 நாம் கணினியை ON செய்யும் பொழுது,
             BIOS ஆனது முதலில் BOOT DEVICE யை CHECK செய்யும்.அது  இயங்குதளம்  எந்த DEVICE  உள்ளது  என்று பார்க்கும் அது HARDDISK ஆக இருந்தால் HARDDISK கில்உள்ள முதலில் SECTOR ரில் MASTER BOOT RECORD (MBR) உள்ள இயங்குதளத்தின் BOOT LOADER ரை RAM வில் நிறுவிட்டு BIOS நிங்கிவிடும்.
அதன் பிறகு RAM ஆனது  BOOT LOADER ரை  இயக்கும் பொழுது HARDDISK வில் உள்ள இயங்குதளம் LOAD ஆக ஆரம்பிக்கும் .
பிறகு இயங்குதளத்தில் USERNAME மற்றும் PASSWORD கேட்கும் .