*** வருகைத்தந்துள்ள வாசகர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இவ்வலைப்பூ ***

சூரிய ஒளியில் இயங்கும் கணினிகணினியை சூரிய ஒளி மூலம் இயக்கும் கணினி இந்தியாவிலும் வந்துவிட்டது. சிம்ற்றோநிக்ஸ் செமிகண்டுக்டோர்ஸ் லிமிடெட் என்ற நிறுவனம் இந்த முயற்சியை எடுத்து உள்ளது.இந்த பயன்பாட்டின் மூலம் சூரிய ஒளி யை சேமித்து கொண்டு, கணினி 3 அல்லது நாள் வரை கணினியை நாம் இயக்கலாம். லினக்ஸ் இயங்குதளத்துடன் இந்த கணினி கிடைகிறது. இன்றைய கால கட்டத்தில் மிக முக்கியமான தொழில்நுட்பமாகும். இந்தியாவில் இதன் விலை 29,999 அகும். இதன் முலம் கார்பன் எமிசன் என்று சொல்லக் கூடிய, சுற்றுபுர சுழலுக்கு பாதுகாப்பான ஐ டி துறையின் ஒரு பங்கயை இது எடுத்து உள்ளது. இந்தியாவில் நிறைய இடங்களில் மின் தடை இருபதால், இந்த கணினி பயன்படும். இந்த வசதி அனைத்து துறையிலும் மின் சிக்கனத்தை உருவாக்கி  தரும்.