*** வருகைத்தந்துள்ள வாசகர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இவ்வலைப்பூ ***

லினக்ஸ் வலைத்தளங்கள்


தமிழ்  லினக்ஸ் வலைப்பூக்கள்:

 "லினக்ஸ் பயனாளர்க்கு  இது ஒரு பயன்னுள்ள பொக்கிஷம் "
 
http://tamilgnu.blogspot.com/

http://kumarlinux.blogspot.com/

http://gnutamil.blogspot.com/
   
http://ubuntuintamil.blogspot.com/

http://fedoraintamil.blogspot.com 

லினக்ஸ் நிறுவனத்தின் வலைத்தளங்கள் :