*** வருகைத்தந்துள்ள வாசகர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இவ்வலைப்பூ ***

உபுண்டு 11.10 ல் ஜாவா 7 னை நிறுவ


ஜாவா புதிய பதிபை எழு Open JDK 7.0 னை உபுண்டு 11.10 ல் நிறுவ இந்த பதிப்பு உதவும்,

Open JDK 7.0 னை install செய்ய Terminal ல் கீழ் காணும் கட்டளையை இடவும்,

sudo apt-get install openjdk-7-jre


பதிப்பை தேர்வு செய்ய ,

sudo update-alternatives --config java

உபுண்டு 32 bit: ஜாவா 7 Browser னை install செய்ய Terminal ல்

mkdir -p ~/.mozilla/plugins
ln -s /usr/lib/jvm/jdk1.7.0/jre/lib/i386/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/


உபுண்டு 64 bit: ஜாவா 7 Browser னை install செய்ய Terminal ல்

mkdir -p ~/.mozilla/plugins
ln -s /usr/lib/jvm/jdk1.7.0/jre/lib/amd64/libnpjp2.so ~/.mozilla/plugins/

1 comment:

Unknown said...

Nice brother
my website
http://vivekisravel.wordpress.com