*** வருகைத்தந்துள்ள வாசகர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இவ்வலைப்பூ ***

REDHAT லினக்ஸ்சை நிறுவுவது எப்படி?

நான் REDHAT  லினக்ஸ்சை நிறுவுவது எப்படி என்று PDF கோப்பு ஒன்று உருவாக்கி உள்ளேன். இங்கு
REDHAT லினக்ஸ்சை மேல கொண்டுகப்பட்டுள்ள லிங்கில் தரவிறக்கம் மற்றும் படித்துக்கொள்ளலாம்.

No comments: