*** வருகைத்தந்துள்ள வாசகர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இவ்வலைப்பூ ***

படத்துக்குள் படமா !

PICTURE ரை WATERMARK செய்வது ஒரு கோப்பு

நீங்கள் மேலே உள்ள படத்தை போல  செய்யவேண்டுமா http://www.visualwatermark.com/ இந்த இணையளத்துகு சென்று VISUALWATERMARK என்ற மென்பொருளை தரவிறக்கம்
செய்துக்கொல்லாம்
PICTURE ரை WATERMARK செய்வது பற்றிய வழிமுறைகளை PDF கோப்புபை  இங்கு பெறலாம்.


No comments: